Bezpečnosť personálu pri manipulácii s cytostatikami – zmena štandardných postupov na pracovisku nemocničnej lekárni vo FNsP Prešov

Na Slovensku sa neustále zvyšuje počet onkologických pacientov, a tým úmerne stúpa aj podávanie cytostatickej liečby. Práca s cytostatikami si vyžaduje zvýšenú bezpečnosť tak pre personál, ako aj pre pacientov. Hrozí priama kontaminácia pri príprave, riedení a vlastnej aplikácie liečivom, ako aj sekundárna kontaminácia tzv „cross kontaminácia“ z prostredia, kde sa zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje s cytostatikami pohybuje.

Dodržiavanie bezpečnosti personálu a zavádzanie nových bezpečnostných prvkov  je v kompetencii zamestnávateľa a vychádza zo Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Tento zákon hovorí : „Ak je súčasťou ústavného zdravotníckeho zariadenia ambulancia poskytujúca zdravotnú starostlivosť v špecializačných odboroch klinická onkológia, onkológia v gynekológii, onkológia v chirurgii, onkológia v urológii alebo pediatrická hematológia a onkológia, nemocničná lekáreň, ktorá je súčasťou tohto ústavného zdravotníckeho zariadenia, musí mať zriadené oddelenie prípravy cytostatík“.

FNsP J.A.Reimana Prešov poskytuje onkologickú liečbu pacientom z regiónu, ako aj z celého Slovenska.   Pre zvýšenú bezpečnosť personálu pri práci s cytostatikami  bolo nevyhnutné urobiť zmeny doterajších štandardných postupov s prihliadnutím na zákon č.362/2011 Z.z.  Vedenie FNsP Prešov vypracovalo projekt a  od októbra 2020 bolo zriadené nové  oddelenie prípravy cytostatík, ktoré je súčasťou nemocničnej lekárne. Je situované v onkologickom pavilóne ako samostatné pracovisko, kde sa pripravuje cytostatická liečba zatiaľ pre oddelenie hematológie, oddelenie klinickej onkológie a pre denný stacionár onkológie a hematológie.

Doteraz cytostatickú liečbu pripravovali sestry na jednotlivých pracoviskách. Zriadením oddelenia prípravy cytostatík prešla príprava cytostatickej liečby do rúk farmaceutom a farmaceutickým laborantom, kde s tzv. „prípravy na kolene„, sa začala príprava liečiva v aseptickom prostredí za dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení.

Boli vypracované štandardné postupy pre jednotlivé kroky procesu prípravy liečiva:

  • Počas celého procesu prípravy sa používajú ochranné pracovné pomôcky: jednorazové oblečenie, plášť, obuv, okuliare, čiapka, rúško, dvojité rukavice.
  • Samotná príprava prebieha v laminárnom boxe nad savou podložkou
  • Po každej príprave sa plochy dezinfikujú podľa hygienicko-epidemiologického režimu.

Na ochranu personálu pred kontamináciou cytotoxickými látkami a obmedzeniu rizík poranením ihlou sa pri práci používajú bezpečnostné zdravotnícke pomôcky, ako sú:

  • uzavreté infúzne systémy s bezihlovými vstupmi,
  • aspiračné trne mini-spike chemo,
  • striekačky so systémom Luer lock, puresite konektory na zabránenie úniku kvapaliny a pod.

Použitím uzavretého systému a prípravou za aseptických podmienok sa zabezpečí nie len ochrana personálu, ale aj ochrana lieku pred mikrobiálnou kontamináciou.

Výhodou takéhoto  systému je tiež bezpečnosť pacienta, dochádza k minimalizácii kontaminácie a rizika nákazy. Pri aplikácii lieku systém netreba rozpojovať ani odvzdušňovať. Nehrozí chemická kontaminácia pacienta ani personálu.

Z našej doterajšej praktickej skúsenosti vyplýva, že zmeny prípravy a aplikácie cytostatík s využitím uzavretého systému a ostatných bezpečnostných prvkov,  spĺňajú z  hľadiska bezpečnosti  trojitú ochranu – chránia personál, liek a pacienta!

 

Mgr. Martina Činčuráková
zástupca vedúceho lekárnika
FNsP J.A.Reimana Prešov
Oddelenie prípravy cytostatík
Nemocničná lekáreň
Hollého 14
081 81 Prešov
tel. 051/701 1456
cincurakova@fnsppresov.sk