Tupá jehla na KARIM FN Ostrava

Již šest let je v platnosti směrnice Evropské unie (Směrnice rady 2010/32/EU), kterou se provádí rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Zajímá nás tedy, jak si v prevenci poranění ostrými předměty stojíme, zda si jsou zdravotníci vědomi změn, případně zda se cítí bezpečněji.

Také Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava se v rámci prevence poranění ostrými předměty připojila k zajištění bezpečnosti personálu. Prvním jednoduchým krokem bylo rutinní zavedení jehel se speciálně upraveným hrotem Sterican MIX určených k přípravě, ředění a aspiraci léčiva. Tato jehla má semi-tupý hrot eliminující riziko bodného poranění. Na naší klinice, stejně jako na všech pracovištích akutní péče, v rámci řešení akutních stavů často provádíme aspiraci, přípravu a ředění léků. Mnohdy je tato činnost vykonávána rychle v časové tísni i stresu, a právě tehdy dochází nejčastěji k bodným poraněním. Zavedením používání tupých jehel jsme toto riziko minimalizovali.

Tupá jehla není určena pro injekční použití. Z tohoto důvodu je základním požadavkem jasné vizuální rozlišení, aby nedošlo k záměně. Použití tupé jehly k injekci by bylo pro pacienta traumatizující, naopak při záměně ostré jehly za tupou by mohlo dojít k bodnému poranění personálu, který by při přípravě léčiva spoléhal na „ochranu“ v podobě tupé jehly. Aspirační jehla Sterican MIX je díky barevnému odlišení rozeznatelná na první pohled.

Optimální využití tupých jehel určených k přípravě a aspiraci léků je možné na všech úrovních zdravotnických pracovišť, ať už se jedná o přednemocniční péči, urgentní příjmy, jednotky intenzivní a resuscitační péče, operační sály i standardní oddělení. Významný benefit má použití jehly také v rámci oddělení přípravy v nemocničních lékárnách.

Výhodou používání aspirační jehly se speciálně upraveným tupým/semi-tupým hrotem je také minimalizace rizika kontaminování léčiva partikulárními částicemi. Nejčastěji dochází ke kontaminaci pevnými částicemi, např. drobným kouskem gumy, který se vykrojí při průniku standardní ostré jehly gumovou zátkou lékovky. Následná aspirace pevných částic a podání kontaminovaného léčiva do oběhu pacienta může mít pro jeho zdraví vážné důsledky.

Používání tupé jehly k aspiraci, ředění a přípravě léků je jednoduchý bezpečnostní krok, který naše klinika rutinně zavedla v roce 2014. Ze spotřeby aspiračních jehel lze usuzovat, jak často je při přípravě injekčně podávaných léků zdravotnický pracovník vystaven riziku bodného poranění. V rámci lůžkové části naší kliniky se průměrná spotřeba pohybuje okolo 40 tisíc jehel za rok. Může nás těšit, že běžné používání této jednoduché pomůcky pomohlo zabránit poměrně velkému počtu potenciálně nebezpečných poranění.

Mgr. Tomáš Glac
Pracovní skupina pro prevenci sepse, FN Ostrava