Kurz praktických dovedností v Aesculap Akademii v Hradci Králové – periferní žilní kanylace a katetrizace močového měchýře u muže

Součástí praktické výuky mediků hradecké lékařské fakulty jsou workshopy také na téma zajištění periferního žilního vstupu a zavedení permanentního močového katetru u mužů i žen.

Oba výkony jsou velmi často ordinovány napříč lékařskými obory, tudíž se studenti mohli zapojit nejen do teoretického úvodu tématu, ale také přispěli svými zkušenostmi z klinických pracovišť. Tak je možné lépe upevnit dovednosti a znalosti, které seminář přináší. Periferní žilní kanylace je rutinní výkon zdravotnických nelékařských povolání, avšak lékař, jako garant terapeutického procesu má tyto výkony rovněž zvládat. Zejména při okolnostech, kdy nestandardní podmínky komplikují zdaření výkonu např. ošetřující sestrou nebo porodní asistentkou.

Tyto invazivní výkony jsou spojeny s riziky pro pacienta, ale správné vykonání je potřebné i z hlediska bezpečnosti práce zdravotníků. Intravenózní aplikace je využívána z indikací podání léčivých roztoků, diagnostických látek, krevních derivátů, parenterální výživy a souvisí s odběrem krve (využití kanyly při jejím novém zavedení).

Pro zavedení periferní žilní kanyly platí pravidlo volby vhodné žíly na předloktí směrem proximálně, doporučeno je volit nedominantní končetinu a přizpůsobit velikost kanyly kapacitě volené žíly. Situaci může komplikovat nejen věk, urgentnost výkonu, ale i aktuální stav pacienta, kdy vizualizaci krevních cév můžeme pomoci prostřednictvím přístroje s infračerveným zářením nebo ultrazvukem. Klíčové údaje se zaznamenávají do zdravotnické dokumentace: datum, velikost kanyly, lokalizace zavedení, případné komplikace během punkce, způsob fixace, časování převazu, opatřené jmenovkou a podpisem zdravotníka. Pravidla pro odstranění kanyly se odvíjejí od indikace, funkčnosti (průchodnost), výskytu komplikací a doby standardního ponechání invazivního vstupu (může se lišit dle standardizovaných postupů).

Ačkoliv pro existenci komplikací existují skórovací techniky (VIP scóre), při výskytu jakéhokoliv i subjektivního stesku pacienta je žádoucí kanylu odstranit a zajistit náhradní. Prioritou je snížit riziko komplikací, a to zejména infekčních, které mohou vyústit až v katétrovou sepsi.

Studenti jsou si vědomi profesionálních nákaz, přesto je součástí semináře vhodné připomenout postupy při poranění ostrým předmětem. Ve zkratce je tedy prioritou poranění nahlásit.

 

Při katetrizaci močového měchýře je rovněž kladen důraz na volbu vhodné cévky, přísně aseptický přístup, postup dezinfekce ústí uretry a použití anestetického lubrikantu. Ani jeden z těchto výkonů není pacientům příjemný, zručnost a dovednost zdravotníka však může snížit psychickou nepohodu pacienta. Obvykle sestra asistuje lékaři, a i to může přispět k nekomplikovanému ošetření pacienta. Ve dvou se to lépe táhne.

Těšíme se na účast dalších studentů v novém semestru.

 

Mgr. Veronika Zachová

Pracovní skupina Bezpečnost personálu