Pracovní skupina

 

Pracovní skupina Bezpečnost personálu se věnuje vzdělávání i osvětě

Zdravotnická zařízení i personál jsou zatíženi vysokými nároky na kvalitu poskytované zdravotnické péče. Té však nelze dosáhnout bez zajištění zdraví a bezpečnosti zdravotníků. To je hlavní myšlenka, která stála u zrodu pracovní skupiny Bezpečnost personálu a kterou se skupina od svého vzniku řídí.

Pracovní skupina Bezpečnost personálu vznikla při Aesculap Akademii na návrh PharmDr. Jiřího Lukeše a Mgr. Kláry Dvořákové v roce 2009. Zakládajícími členkami byly vedle Mgr. Kláry Dvořákové, PhDr. Dagmar Škochová, MBA, Jindra Pavlicová, Mgr. Veronika Zachová, MUDr. Vilma Benešová, Ludmila Bendová a Mgr. Pavla Všetečková. O dva roky později Kláru Dvořákovou vystřídal Tomáš Kovrzek a stal se tak administrátorem pracovní skupiny. Nápad založit tuto skupinu a věnovat se bezpečnosti zdravotnického personálu se zalíbil také České asociaci sester, která se rozhodla tento projekt podpořit a poskytla mu záštitu.

 

Zvyšování bezpečnostních standardů patří k hlavním úkolům skupiny

Jako hlavní cíle si pracovní skupina vytyčila průběžně mapovat situaci v našem zdravotnictví, definovat potřeby aktuální praxe a také přispět ke standardizaci pracovních postupů a podmínek, včetně jejich rozšiřování do povědomí zdravotnických pracovníků.

Vůbec prvním tématem, kterým se pracovní skupina zabývala, byla rizika poranění ostrými předměty ve zdravotnictví. Provedla na toto téma výzkum formou dotazníkového šetření mezi zdravotnickým personálem v českých nemocnicích. Výzkum se primárně zaměřil na ověření tří základních hypotéz:

  1. U velkého počtu sester při výkonu práce došlo k po­ranění ostrými předměty.
  2. Pracovní úrazy se nedostatečně za­znamenávají.
  3. Problematiku bezpečnosti personá­lu je třeba rozšířit i prostřednictvím dodržování pracovních standardů.

 

Výzkum potvrdil, že poranění ostrými předměty patří k nejčastějším úrazům

Z ankety jednoznačně vyplynulo, že ve zdravotnických zařízeních jsou v bezpečnosti zdravotnického personá­lu ještě rezervy.  Na druhou stranu se však ukázalo, že stále více se dostává do popředí bezpeč­nost pacientů. Také se potvrdily předpoklady, že poranění ostrými předměty ve zdravotnictví patří k nejčastějším pracovním úrazům a že systém jejich zaznamenávání není zatím ve všech zdravotnických zařízeních spolehlivě nastaven. S tím souvisí také potřeba rozšiřování informací a metodických pokynů pro­střednictvím edukačních metod. Pracovní skupina Bezpečnost personálu se při formulaci závěrů z výzkumu shodla na tom, že zajištění bezpečí personálu ve zdravotnictví by mělo být při péči o zdraví prioritou řídicích složek i jednotlivců.

Celkem se ankety zúčastnilo 1 055 respondentů z 1 399 oslovených a návratnost vyplněných dotazníků tak překročila 75 procent. Sběr dat probíhal od října 2009 do února 2010 a na otázky odpovídali zdravotnič­tí pracovníci nelékařských oborů v pěti českých fakultních nemocnicích.

Informace o výsledcích ankety byly publikovány v odborných časopisech, konferencích, seminářích i na celorepublikových kongresech.

 

Opakování výzkumu potvrdilo zlepšení i nutnost věnovat se prevenci dlouhodobě

Pracovní skupina na provedená šetření znovu navázala v letech 2012 a 2016 s cílem zachytit vývoj odpovědí v čase. Rozšířila také skupinu respondentů o další účastníky ze zdravotnických zařízení nefakultního typu. Při posledním opakování skupina do výzkumu zahrnula také studenty nelékařských oborů a studenty v praktické přípravě na výkon povolání všeobecné sestry.

Výsledky potvrdily zlepšení v některých parametrech – mezi jinými došlo ke snížení celkového množství poranění injekčními jehlami. Přesto výzkum ukázal, že prevenci poranění ostrými předměty je nutné se věnovat průběžně, například formou praktické výuky na zdravotnických školách.

 

Bezpečnost personálu stojí za řadou vzdělávacích aktivit

V rámci dalšího rozvoje pracovní skupina začala pořádat vlastní vzdělávací akce a semináře na téma bezpečnosti personálu. Stala se také aktivním účastníkem a spolupořadatelem workshopů   na kongresech odborných společností a profesních organizací, mezi něž patří ČSARIM, ČAS, Colours of Sepsis, Akutne.cz a další.

V období pandemie skupina vytvořila také sérii edukačních videí určených nejen pro zdravotníky v první linii. Osvěžit si tam můžete základní pravidla a doporučený postup pro oblékání a svlékání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) doporučených při péči o pacienty s onemocněním Covid-19 nebo postup polohování pacienta s umělou plicní ventilací do pronační polohy. Velký ohlas zaznamenal také článek na téma Pandemie koronaviru očima ošetřujícího personálu.

 

Pro letošní rok pracovní skupina připravila řadu nových vzdělávacích akcí zaměřených na péči o neklidného pacienta na JIP nebo bezpečné úpravě i.v. léčiv na oddělení.

Všechny dostupné materiály jsou k dispozici na webových stránkách pracovní skupiny www.bezpecnostpersonalu.cz. Najdete zde i přehled témat, kterým se pracovní skupina věnuje, výsledky dotazníkových šetření, doporučené pracovní postupy, videa a převzaté články.

 

Pracovní skupina své aktivity neustále rozšiřuje

Současnou hlavní náplní skupiny je příprava a šíření podkladů standardních ošetřovatelských postupů a doporučení, především v oblasti prevence poranění ostrými předměty ve zdravotnictví a rizik profesionálních nákaz. Dále se věnuje edukaci v přípravě, ředění a podávání léčiv, hygieně a dezinfekci rukou nebo prevenci násilí ve zdravotnictví.

Pracovní skupina Bezpečnost personálu je v současné době složena z devíti členů vykonávajících odbornou praxi v nelékařských povoláních. Záštitu nad prací skupiny má i nadále Česká asociace sester.