Poranění ostrými předměty

Poranění ostrými předměty se pro účel těchto stránek rozumí povrchová poranění kůže způsobená vpichem, bodnutím či říznutí ostrým předmětem, nejčastěji běžným zdravotnickým prostředkem. Z hlediska chirurgického se může jednat o banální úraz, z hlediska infekčního, zejména byl-li předmět kontaminován krví nebo jinou tělesnou tekutinou pacienta, jde o poranění s velkým rizikem nákazy.

V Evropě dochází odhadem k jednomu milionu těchto zranění. V naší republice se podle šetření Pracovní skupiny Bezpečnost personálu z roku 2012 s bodným poraněním setkaly dvě třetiny všech dotazovaných zdravotníků.

Nejvýznamnější praktické výstupy – plné znění studie Pracovní skupiny bezpečnosti personálu

Bezpečnost personálu ve zdravotnickém zařízení – opakované dotazníkové šetření Pracovní skupiny Bezpečnost personálu (2012)

  • K úrazu nejčastěji dochází na pracovištích intenzivní medicíny, chirurgie a lékařské služby první pomoci.
  • Nejčastěji dochází k bodnému poranění injekční jehlou.
  • Nejohroženější kategorií pracovníků jsou zdravotní sestry.

 

Směrnice 2010/32/EU

Problematikou prevence bodných poranění se systematicky zabývá Rada Evropské Unie, která vydala směrnici 2010/32/EU s platností od 11. 5. 2013. Ukládá v ní všem členům EU zpracovat právní předpisy nutné k dosažení souladu s touto normou. Toto jsou hlavní úkoly a cíle pro zaměstnavatele i zaměstnance, které vyplývají ze směrnice:

  • dosáhnout co nejbezpečnějších pracovních podmínek pro zdravotníky i pacienty;
  • předcházet bodným poraněním všemi typy ostrých předmětů; vyloučit používání ostrých předmětů, které nejsou nezbytné a poskytnout zdravotnické prostředky, jejichž konstrukce zahrnuje ochranné mechanismy zvyšující jejich bezpečnost
  • společně postupovat v prevenci rizik, ve vzdělávání a praktickém nácviku zacházení s ostrými předměty;
  • nastavit jednotný postup stanovující koncepci hodnocení rizik a prevenci rizik;
  • rozšíření povědomí o takovýchto poraněních a jejich monitoring.

Více informací o směrnici Směrnice 2010/32/EU a její implemetaci do české legislativy naleznete zde.

 

NOVINKA: Metodické doporučení o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku

 


Vzdělávací akce Aesculap Akademie

 

Nebezpečné pracovní nástroje

Soubor předmětů, o které je možné se při výkonu práce ve zdravotnicvíporanit, je velmi široký. Zahrnuje všechny ostré předměty od injekční, odběrových a šicích jehel, různých typů kanyl přes chirurgické nástroje, infuzní trny až po skleněné ampule léčiv a infuzních…

Celý článek

Základní pravidla při poranění zdravotníka

Víte, co dělat v případě poranění? Představujeme základní pravidla, jak správně postupovat.   Okamžité poskytnutí první pomoci Při poranění ostrým předmětem Ránu nechte krátkodobě krvácet. Zastavte krvácení. Ránu důkladně vymyjte vodou, mýdlem a dezinfekčními prostředky. Při kontaminaci očí, úst, kůže…

Celý článek