Opakovaný vstup do lahvičky s léčivým přípravkem a jeho prevence

Při opakovaném vstupu do ampule s léčivým přípravkem nás zajímá několik faktorů, a to pečlivá kontrola a znalost způsobů úpravy léčivého přípravku všeobecnou sestrou, zachování asepse při úpravě a sterilita jednorázových pomůcek. Samotný správný postup při opakovaném vstupování do požadované ampule je vyučován již na střední zdravotnické škole. Bohužel zdravotnická praxe nám mnohdy nedokáže poskytnout vhodné pracovní podmínky pro správnou úpravu léčiva.

Aktivní vyhledávání a odstraňování rizik při úpravě pomáhá předcházet medikačním pochybením a mikrobiální kontaminaci ampule a následně cévního vstupu. Jednou z možností takového managementu rizik je realizace přímého pozorování ošetřovatelské péče, které je zacíleno na vyhodnocení znalostí a dovedností sester ve vybraných ošetřovatelských činnostech.

Dalším způsobem managementu rizik při potřebě opakovaného vstupu do lahvičky s léčivem je využití spolupráce s nemocniční lékárnou, která je obvykle vybavena zařízeními pro sterilní a aseptickou přípravu. Ráda bych představila pracoviště s velkým počtem úprav a aplikací Heparinu a TauroLocku HEP 500; oba uvedené léčivé přípravky se zde nejčastěji aplikují jako zátky pro uzavření dlouhodobého centrálního žilního katétru pro dialýzu. Zmíněné ampule mají vyšší obsah léčiva, než je pro samotné zátky potřeba. Abychom eliminovali medikační pochybení při úpravě a mikrobiální kontaminaci, požádali jsme ústavní lékárnu o pomoc s řešením problému. Po vyjasnění podmínek samotné přípravy léčivých přípravků došlo ke shodě. Po zaslání objednávky nám ústavní lékárna za přísných aseptických podmínek připraví požadovaný Heparin a Taurolock HEP 500 do jednotlivých stříkaček s přesně stanoveným množstvím. Samotná stříkačka obsahuje sterilní koncovku na kónusu, štítek s požadovanými údaji o léčivém přípravku, času přípravy, exspirace, šarže aj. Připravené léčivé přípravky jsou přesunuty ve speciálním boxu na naše pracoviště a uloženy na určené místo.

Tento systém uvedených léčivých přípravků používáme již šest let. Za sebe hodnotím tento postup přípravy jako obrovský přínos nejen pro všeobecné sestry (ochrana před pochybením v dávce, kontaminací produktu), ale i pro pacienty.

 

PhDr. Jana Toufarová