Svízele při podávání léčiv

Potřeba bezpečí a jistoty v souvislosti s podáváním léčiv je stejně naléhavá jak pro pacienta, tak pro personál, jehož potenciální chyba je pro všechny zúčastněné noční můrou a v případě dokonání celoživotním stigmatem. Ošetřovatelské postupy hovoří jasně. Cílem je minimalizovat riziko systémových i osobních pochybení, před kterými jsou důrazně varováni již studenti zdravotnických oborů.

Úprava i aplikace léčiv je ve většině svěřena podle kompetencí např. všeobecným sestrám a záchranářům podle vyhlášky č. 55/2011 Sb. Bezpečné podání léčiva začíná u správné písemné ordinace lékaře, který jediný je k preskripci kompetentní. Pokud lékař zaznamenává úpravu ordinace do dokumentace a neupozorní na to, může dojít ke zpoždění podání léčiva, protože sestra se často věnuje pacientovi u lůžka. V takovém případě platí dvojnásob, že písemná ordinace léčiva musí být lékařem uvedena čitelně, úplně a v daném čase aktuálně. Sestra ordinaci nejen plní, ale je i sama aktivní – může totiž lékaře upozornit na překážky pro podání určité formy léčiva či způsobu aplikace a podobně. Někdy pacient léky v určité formě odmítá nebo při zhoršení zdravotního či psychického stavu přestává být schopen je užít (např. lékové formy pro perorální podání). Jako nezbytnost správné praxe tedy řadíme na přední místo respekt, spolupráci a vzájemnou informovanost lékaře i sestry.

Samozřejmostí je dnes tištěná písemná nebo elektronická dokumentace. Doplněná ordinace může být nedostatečná, chybí-li aktuální čas, podpis lékaře, ordinace není dostatečně čitelná nebo není úplná. To znamená, že chybí přesný obchodní název léku, forma, síla, čas podání a způsob aplikace. Lék, který sestra podá, musí odpovídat přesnému názvu podle ordinace, výměnu podle generického názvu může udělat sestra pouze na základě upravené ordinace. Obtíž tedy nastává, když je v dokumentaci záznam ordinace nekorelující se skladem léčiv na oddělení (například je ordinován Amoksiklav 1,2 g a na oddělení je k dispozici Augmentin 1,2 g). Sestra musí zajistit úpravu zápisu ordinace a léčivo včas podat. Týmová spolupráce je tudíž základem úspěchu a lze tak předejít nedorozuměním i chybám. Ordinace léčiva, která se dopisuje do tištěné dokumentace, může nevhodným rukopisem a úpravou překrýt předchozí záznamy a zapříčinit jejich nečitelnost.

Další otázkou je vhodné značení léčivých přípravků, které si mohou být podobné a za určitých podmínek vést k nechtěné záměně. Využívají se tedy barevné obměny balení, dostatečný potisk názvem léčiva nebo formou a cestou podání. Sestry samy mohou i uložením léčivých přípravků zabránit záměně (podobná balení nejsou uskladněna v lékárnách vedle sebe). Dobrým příkladem je skladování suxamethonia a hydrocortisonu, jejichž záměna by mohla vést k okamžité dechové zástavě s nutností kardiopulmonální resuscitace.

Zkušená sestra upravila a podala během své praxe mnohá léčiva. Jejich znalost a správný způsob úpravy, ředění, způsob aplikace a doba podání léčiva rovněž přispívají ke vzájemné kontrole mezi samotnou ordinací lékaře a podáním léku. Sestry postupují vždy v souladu s informacemi v souhrnu údajů o přípravku (SPC), nicméně prevencí pochybení může být vzájemná konzultace pochopení a interpretace konkrétních informací. Sestra se také může dostat do situace, kdy podává lék poprvé, nezná jeho účinky, způsob úpravy a podání a v těch situacích je konzultace s kolegy jiných odborností přinejmenším vhodná (např. léčiva pro hematologické pacienty, cytostatika). Rádi bychom zmínili i nutnost zaškolování při zařazení nových postupů na pracovištích a zdůraznili důležitost celoživotního vzdělávání.

Podmínky pro přípravu léčiva sestrou mohou narušit i mimořádné situace, jako např. hluk na oddělení, neklid či agresivní pacient, resuscitace nebo náročné podmínky noční služby. To jsou situace, které také ovlivňují vznik chyby při podávání. Žádná sestra se nechce ocitnout v situaci, kdy by poškodila pacienta. Proto je vhodné se přípravě léčiva maximálně věnovat a dbát na důkladnou kontrolu před samotným podáním.

 

Pracovní skupina Bezpečnost personálu Aesculap Akademie