Webinář AAK poradil, jak pracovat s neklidným pacientem na JIP

27. ledna 2022

Letos v květnu simulační centrum v Pavilonu B. Braun Dialog v Praze na Bulovce hostilo webinář věnovaný nefarmakologickému řešení neklidu, který se může projevit u pacientů na jednotce intenzivní péče.

Cílem webináře bylo sdílet možné příčiny neklidu pacienta na JIP a popsat správné a bezpečné postupy, jak o neklidné pacienty pečovat v náročné každodenní praxi. Všichni řečníci jsou členy pracovní skupiny Bezpečnost Personálu, která působí při Aeskulap Akademii.

Na neklidného pacienta platí pozitivní přístup

Jako první vystoupil Mgr. Jaroslav Pekara Ph.D. z Vysoké školy zdravotnické, který posluchače uvedl do problematiky zamyšlením nad příčinami neklidu pacientů z pohledu Maslowovy hierarchie potřeb. Zaměřil se především na nižší patra pyramidy, tedy fyziologické potřeby a potřebu bezpečí a jistoty, a vliv těchto faktorů na vznik neklidu u pacientů. V návazné diskusi zazněla doporučení směrem k ošetřujícímu personálu, podle nichž by neklidné pacienty měly primárně deeskalovat pozitivně laděné zdravotní sestry; lépe než kolegyně unavené nebo vyčerpané.
Přednášku i diskusi vhodně doplnilo návodné video o fyzické deeskalaci násilného pacienta. Na závěr Mgr. Pekara představil pomůcku k predikci násilného chování pacientů, tzv. Brøset Violence Checklist, jež je velmi dobře využitelný v klinické praxi.

Neklid u pacienta může způsobit i vysazení antidepresiv

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. z Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity) se hned v úvodu svého sdělení s názvem „Léky jako příčina neklidného chování“ s účastníky webináře podělila o vybranou ilustrativní kazuistiku. Následně paní doktorka představila nejčastější „lékové“ příčiny neklidu u pacientů a v kontextu syndromu z náhlého vysazení vybraných antidepresiv se zmínila také o mnemotechnické pomůcce FINISH. Krátce se věnovala i rizikům při podání naloxonu u některých pacientů.

Zásadní je eliminovat rizikové faktory

Následovala velmi zajímavá přednáška staniční sestry z dialyzační jednotky Interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Brno PhDr. Jany Toufarové na téma
„Nefarmakologické řešení neklidných pacientů na JIP“. Vstup paní doktorky poskytl zdravotním sestrám řadu inspirativních doporučení pro zmírnění neklidu u pacientů prostřednictvím eliminace rizikových faktorů, mezi něž patří nedostatek nebo snížená kvalita spánku, omezení návštěv a celkové zklidnění prostředí, v němž se pacient nachází, včetně snížení hladiny hluku.
„Gram prevence často zmůže víc než kilogram léčby,“ poznamenala v průběhu své přednášky PhDr. Jana Toufarová a dodala: „Neklidu, a dokonce i deliriu na JIP lze mimo jiné předcházet včasnou aktivizací pacienta.“ Za účinné považuje například adekvátní zaměstnávání pacientů formou hry, která podporuje myšlení a brání tomu, aby pacient usínal v průběhu dne. Sestrám z nočních směn PhDr. Toufarová doporučila nabídnout pacientům sluneční brýle, špunty do uší nebo ztlumit alarmy.

Omezení neklidných pacientů řeší také legislativa

O omezovacích prostředcích v rukách sester přednášela Mgr. Veronika Zachová ze Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Kromě výčtu prostředků k fyzické deeskalaci informovala také o legislativním rámci omezení neklidných pacientů a podtrhla úlohu sester v péči o aktuálně omezeného pacienta. Mezi jiným popsala, jak předcházet další eskalaci neklidu, jak postupovat při komunikaci s rodinou a jak předcházet rizikům u pacienta, který je omezen na svobodě (např. proti své vůli).

Pomáhá také dobrá komunikace v týmu

Mgr. Markéta Karlecová, taktéž z VFN Praha, uzavřela webinář tématem „Jak zůstat klidný u neklidných pacientů?“. Svoji prezentaci uvedla reálnou kazuistikou a mluvila o praktických aspektech bezpečné fyzické deeskalace i důležitosti týmové komunikace v takových situacích. „V efektivní týmové komunikaci se dají velmi dobře uplatnit principy CRM, které se využívají primárně v dopravě, ale jsou vhodné právě i pro krizové situace ve zdravotnictví,“ vysvětlila Mgr. Kadlecová.
Na závěr webináře byla posluchačům představena ukázka dobré praxe při šetrné fyzické deeskalaci neklidného pacienta.

Hlavní závěry webináře Neklid pacienta na JIP:
  • vždy pečlivě promyslete všechny možné příčiny neklidu (např. bolest, žízeň, vysazení léků)
  • nefarmakologické přístupy jsou rychlejší než medikace
  • týmová komunikace uklidňuje tým i pacienta
  • zdraví je nejdůležitější hodnotou, kterou máme a měli bychom ji adekvátně chránit

 

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.