Léky s největším rizikovým potenciálem pro zdravotníky

Pojmem profesní expozice se rozumí profesní zátěž chemickými (toxickými) látkami, které mohou negativně působit na zdraví pracovníků. Termínem chemická kontaminace se označuje neúmyslná expozice zdravotnických pracovníků zdravím nebezpečným lékům.

Podle definice amerického Národního ústavu pracovního lékařství (American National Institute for Occupational Safety and Health,NIOSH) lze za nebezpečný lék považovat jakýkoliv lék, který je: karcinogenní, teratogenní, vykazuje vývojovou toxicitu nebo reprodukční toxicitu u člověka, orgánovou toxicitu v nízkých dávkách u člověka či zvířat, nebo genotoxicitu. Podmínkou je alespoň jedno z výše uvedených kriterií, případně nový lék se strukturou nebo toxicitou podobnou dosud známým nebezpečným lékům [NIOSH 2004].

Do seznamu nebezpečných léků bylo zařazeno celkem 136 léků, včetně:

  • cytostatik / cytotoxických léčiv,
  • antibiotik / antivirotik,
  • produktů biomedicínského inženýrství,
  • monoklonálních protilátek,
  • přípravků pro genovou terapii / hormonálních přípravků,
  • různých dalších léčivých přípravků.

Chemická látka může z hlediska profesního nakládání s léčivy proniknout do těla transdermálně nebo aerosolovou kontaminací.

Kontaminace dermální (dotykem)

Příprava léčiv (např. kontaminace pracovní plochy, kontakt s potřísněným povrchem injekčních lahviček a obalů, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem – přetlakované lahvičky, naplnění infuzních hadiček a setů – priming, odstřikování vzduchových bublin v jehle, přepichování setu z vaku do vaku, napojování a odpojování setu od pacienta).

Kontaminace aerosolová

Aerosol vzniklý při úpravě léku (např. při proplachování infuzních setů, při odstřikování vzduchové bubliny v jehle, nebulizace).

Ochrana_a bezpecnost_personalu_pri_uprave_a_podavani_leciv